2017-06-26

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

 

to część Systemu Zarządzania Jakością utrzymywanego i dokonalonego w Inspektoracie, ukierunkowana na zapewnienie, że Inspektorat wdrożył rozwiązania eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające możliwość występowania zjawisk korupcyjnych.

 

Szanowny Kliencie,

Jeżeli posiadasz informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS w Lublinie lub jego pracowników, przekaż je naszemu pracownikowi: liderowi procesu Zarządzanie systemem antykorupcyjnym tj. Lidii Swatowskiej.

 

Możesz to zrobić:

 

pocztą na adres: WIJHARS w Lublinie

ul. Nowy Świat 3, 20-418 w Lublinie

z dopiskiem: "ANTYKORUPCJA"

pocztą elektroniczną: lswatowska@wijhars.lublin.pl

telefonicznie: 81 532 06 15 wewn. 104

poprzez ankietę badania satysfakcji klienta - załączoną w oddzielnej zakładce.

 

Pragniemy zapewnić, że w przypadku przekazania informacji o zaistniałej sytuacji korupcyjnej lub możliwości jej wystąpienia dane osobowe oraz inne informacje, które mogłyby pomóc w zidentyfikowaniu osoby zgłaszającej incydent, zachowane będa w maksymalnej poufności i zastrzeżone tylko do wiadomości uprawnionych organów.

Załączniki

  Ankieta satysfakcji klienta.pdf 136,71 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się