2017-06-26

Wydziały

WYDZIAŁ KONTROLI

Do zakresu działania Wydziału Kontroli należy w szczególności:

 

1) sprawowanie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych poprzez:

a) przeprowadzenie kontroli jakości handlowej w czasie ich produkcji, obrocie, imporcie i eksporcie,

b) dokonywanie oceny i wydawanie świadectw jakości handlowej;

2) nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych i mięsa pochodzącego z bydła do dwunastego miesiąca życia;

3) przeprowadzanie kontroli:

a) u ekologicznych producentów rolnych w ramach sprawowanego przez IJHARS nadzoru nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi,

b) przetwórni produktów ekologicznych i ich podwykonawców, importerów produktów ekologicznych oraz podmiotów prowadzących zbiór ze stanu naturalnego produktów ekologicznych,

c) zgodności procesu produkcji ze specyfikacją produktów posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami,

d) warunków techniczno-technologicznych wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich,

e) prawidłowości wprowadzania do obrotu oraz oznakowania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków poprawiających właściwość gleby;

4) przeprowadzanie oceny zgodności świeżych owoców i warzyw objętych normami UE;

5) wydawanie i cofanie handlowcom zezwoleń na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw;

6) wydawanie opinii w sprawie spełnienia kryteriów przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zatwierdzenie jako ośrodek certyfikacji chmielu i produktów chmielowych;

7) zwalnianie podmiotu z obowiązku znakowania jaj w przypadku, gdy jaja są kierowane do przemysłu spożywczego bezpośrednio w miejscu produkcji;

8) certyfikacja wina z określonego rocznika oraz wina z określonej odmiany winorośli;

9) certyfikacja chmielu i produktów chmielowych;

10) opracowanie informacji o wynikach kontroli, okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień z zakresu prac wydziału;

11) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;

12) szkolenie kandydatów na rzeczoznawców;

13) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków i petycji.

 

WYDZIAŁ NADZORU

Do zakresu działania Wydziału Nadzoru należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych, w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

2) prowadzenie rejestru rzeczoznawców, przygotowywanie decyzji z tym zakresie oraz organizacja szkoleń i egzaminów;

3) pozyskiwanie danych, opracowywanie informacji, powiadamianie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych produktów żywnościowych i środków żywienia zwierząt (system RASFF);

4) prowadzenie kontroli „ex-post” prawidłowości dokonywanych transakcji finansowych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, realizo-wanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, z wyłączeniem refundacji eksportowych oraz działań objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich;

5) nadzór nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym;

6) opracowywanie okresowych sprawozdań i analiz z zakresu działalności Inspektoratu;

7) rozpatrywanie wniosków o wydanie zgody na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej;

8) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;

9) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków i petycji.

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

Do zakresu działania Wydziału Administracji należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw kadrowych;

2) prowadzenie spraw z zakresu organizacji Wojewódzkiego Inspektoratu;

3) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi;

4) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym;

5) prowadzenie spraw związanych z transportem, obsługą sekretariatu i archiwum;

6) rozliczanie delegacji służbowych;

7) przygotowywanie techniczne narad i szkoleń wewnętrznych dla kierowników i pracowników;

8) prowadzenie kancelarii ogólnej;

9) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji;

10) prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej;

11) prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy;

12) prowadzenie spraw szkolenia zawodowego pracowników;

13) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej;

14) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji;

15) prowadzenie spraw z zakresu administrowania budynkiem przy ul: Nowy Świat 3 w Lublinie.

 

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony  Informacji Niejawnych należy  realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228, z późn.zm.), a w szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;

2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznej, w których są przetwarzane; przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

3) kontrola ochrony informacji niejawnych;

4) opracowanie planu ochrony informacji i nadzoru jego realizacji;

5) szkolenie pracowników w sprawach ochrony informacji niejawnych.

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 Do zadań i obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

 

1) opracowywanie projektów preliminarzy budżetowych dochodów i wydatków oraz zakupów inwestycyjnych;

2) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetowo-gospodarczej;

3) nadzór nad sprawami rachunkowo-kasowymi i operacjami bankowymi;

4) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu;

5)racjonalne gospodarowanie finansowymi środkami pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu;

6) prowadzenie ewidencji mienia Wojewódzkiego Inspektoratu;

7) kierowanie Wydziałem Administracji

 

ODDZIAŁ W  BIAŁEJ PODLASKIEJ

Do zakresu działania Oddziału BP  należy w szczególności prowadzenie spraw zwiazanych z obsługą granicy oraz innych działań z zakresu zadań Insekcji JHARS.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się