2017-06-23

Polityka Jakości

Polityka jakości IJHARS

 

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) jest centralną jednostką administracji rządowej, podległą ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

 

IJHARS, realizując w sposób profesjonalny i bezstronny ustawowe zadania, chroni interesy ekonomiczne konsumentów poprzez wykrywanie zafałszowań artykułów rolno-spożywczych, zapobieganie nieuczciwej konkurencji oraz promocję żywności wysokiej jakości.

 

Kierownictwo i pracownicy IJHARS deklarują podejmowanie działań antykorupcyjnych oraz bezwzględne przestrzeganie norm prawnych i etycznych zapewniając realizację zadań zgodnie z ideą „IJHARS Urzędem Wolnym od Korupcji”. W tym celu został wdrożony i jest stale doskonalony system zapewniający niezależność kierownictwa i pracowników od jakichkolwiek komercyjnych, finansowych lub innych nacisków
i wpływów zewnętrznych oraz wewnętrznych, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać na jakość ich pracy.

 

IJHARS zdefiniowała następujące strategiczne cele jakościowe:

 • przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej,
 • zapewnienie stałego rozwoju potencjału analitycznego laboratoriów,
 • zapewnienie efektywnej współpracy i aktywnego udziału Polski w pracach Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz organów Unii Europejskiej.

 

Powyższe cele są realizowane poprzez:

 • przeprowadzanie kontroli w sposób jednolity, profesjonalny i skuteczny,
 • wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętą strategią Państwa w zakresie zwalczania korupcji,
 • wnikliwe i rzetelne rozpatrywanie skarg, wniosków, odwołań i zażaleń,
 • współpracę z urzędami centralnymi, wojewódzkimi organami administracji zespolonej, organami innych inspekcji, agencjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozarządowymi organizacjami branżowymi,
 • stały rozwój pracowników, podnoszenie ich wiedzy i umiejętności,
 • racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz posiadanym mieniem,
 • zapewnienie właściwych procesów komunikacji w IJHARS,
 • kształtowanie etycznej postawy pracowników,
 • identyfikację i monitorowanie wszystkich procesów realizowanych w Inspekcji pod kątem ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych i podejmowanie w przypadku wystąpienia ryzyka odpowiednich środków zaradczych,
 • zapewnienie jawności i przejrzystości działania z zachowaniem ochrony informacji ustawowo chronionej,
 • ciągłe doskonalenie funkcjonującego systemu zarządzania jakością, poprzez podejmowanie działań usprawniających.

 

Pracownicy IJHARS są świadomi istoty i ważności wykonywanych zadań oraz z pełnym zaangażowaniem realizują Politykę Jakości w tym działania antykorupcyjne, przez co umacniają zaufanie klientów do Inspekcji. Polityka Jakości jest systematycznie sprawdzana pod względem jej przydatności w realizacji zadań i celów IJHARS.

Najwyższe kierownictwo IJHARS deklaruje osobiste zaangażowanie w utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością, w tym procesu zarządzania systemem antykorupcyjnym, opartego na wymaganiach normy PN - EN ISO 9001:2009.

 

Główny Inspektor JHARS-  Andrzej Romaniuk
Zastępca Głównego Inspektora JHARS– Magdalena Swiderska
Dyrektor Generalny GIJHARS- Ewa Krzyżewska- Kuran

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się